Spigot I-beam Truss

Spigot I-beam Truss

  • Model SZIT
  • Số lượng đặt hàng tối thiểu:1
  • Chấp nhận thứ tự tối thiểu:có
  • Chì Thời gian:5-15 Ngày
Thông tin cơ bản
Mô tả sản phẩm